A Doua Venire a lui Christos

Definiție

Isus din Nazaret a devenit Christosul lui Dumnezeu, Unsul, Messia, la botezul Său în râul Iordan, în anul 29; El a reprezentat oficial pe Iehova Dumnezeu timp de 3 ani și jumătate după aceea. Înainte de plecarea Lui de pe Pământ, El a promis că Se va întoarce din nou, potrivit scopului lui Dumnezeu, pentru a stabili Împărăția Lui, pentru a domni în mijlocul dușmanilor Lui, pentru a judeca națiunile și pentru a aduce mântuirea și eliberarea omenirii credincioase. Această a doua prezență a lui Christos (grecește, par-ou-si-a) urma să fie invizibilă și semnele clare date în această privință arată că întoarcerea Lui a început în anul 1914. De la acel timp încoace Christos Și-a îndreptat atenția către lucrurile referitoare la Pământ și împarte națiunile și instruiește pe urmașii Lui  pentru a supraviețui marea furtună a Armaghedonului, când toți cei necredincioși din omenire vor fi nimiciți de pe fața Pământului.

Semnul primei prezențe a lui Christos

Luca 11:29, 30  Pe când noroadele se strângeau cu grămada, El a început să spună: „Neamul acesta este un neam viclean; el cere un semn; dar nu i se va da alt semn decât semnul proorocului Iona.Căci după cum Iona a fost un semn pentru Niniviteni, tot aşa şi Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta.

Ioan 3:2; 1:17; 2:10  Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”.”..căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi adevărul au venit prin Isus Hristos.” „Orice om pune la masă întâi vinul cel bun; şi, după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puţin bun; dar tu ai ţinut vinul cel bun până acum.”

Semnul a fost împlinit prin faptul că Isus a stat în mormânt 3 zile iar apoi a fost înviat

Matei 12:40  Căci, după cum Iona a stat trei zile şi trei nopţi în pântecele chitului, tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului.

Fapte 10:38-40  „..cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.Noi Suntem martori a tot ce a făcut El în ţara Iudeilor şi în Ierusalim. Ei L-au omorât, atîrnându-L pe lemn.Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi, şi a îngăduit să Se arate,nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat şi am băut împreună cu El, după ce a înviat din morţi.

Venirea pe cer ca semn al prezenței Sale a doua

Daniel 7:13, 14  M-am uitat în timpul vedeniilor mele de noapte, şi iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a înaintat spre Cel îmbătrânit de zile şi a fost adus înaintea Lui.I S-a dat stăpânire, slavă şi putere împărătească, ca să-i slujească toate popoarele, neamurile, şi oamenii de toate limbile. Stăpânirea Lui este o stăpânire veşnică, şi nu va trece nicidecum, şi împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată.

La judecarea lui Isus în anul 33, marele preot a cerut un semn de la Isus, dar Isus a arătat ca semnul va veni în viitor

Matei 26:63, 64  Isus tăcea. Şi marele preot a luat cuvântul şi I-a zis: „Te jur, pe Dumnezeul cel viu, să ne spui dacă eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.” „Da” i-a răspuns Isus „Sunt! „Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu, şi venind pe norii cerului.”

Apariții ale lui Isus după învierea Lui, în trupuri diferite

Ioan 20:14-16 După ce a zis aceste vorbe, s-a întors, şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare; dar nu ştia că este Isus. „Femeie” i-a zis Isus „de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea a crezut că este grădinarul, şi I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau.”Isus i-a zis: „Marie!” Ea s-a întors, şi I-a zis în evreieşte: „Rabuni!” adică: „Învăţătorule!”

Luca 24:15, 16, 30, 31  Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat, şi mergea pe drum împreună cu ei.Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască. Pe când şedea la masă cu ei, a luat pâinea; şi, după ce a rostit binecuvântarea, a frînt-o, şi le-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii, şi L-au cunoscut; dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor.

Marcu 16:12  După aceea S-a arătat, într-alt chip, la doi dintre ei, pe drum, când se duceau la ţară.

Toate aparițiile Lui după înviere au fost doar pentru urmașii Lui, nu pentru public

1 Corinteni 15:4-8  că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi Sunt încă în viaţă, iar unii au adormit. În cele din urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor. După ei toţi, ca unei stîrpituri, mi s-a arătat şi mie.

La ridicarea la cer a lui Isus, ca o făptură spirituală, îngerii au mărturisit că El Se va întoarce în mod asemănător, în liniște, neobservat de public

Fapte 1:9, 11  După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.  şi au zis: „Bărbaţi Galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

Apostolii au cerut dovezi ale prezenței a doua a lui Christos

Matei 24:3  El a şezut jos pe muntele Măslinilor. Şi ucenicii Lui au venit la El la o parte, şi I-au zis: „Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri? Şi care va fi semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului acestuia?”

Marcu 13:4  „Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri, şi care va fi semnul când se vor împlini toate aceste lucruri?”

Luca 21:7  „Învăţătorule” L-au întrebat ei „când se vor întâmpla toate aceste lucruri? Şi care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri?”

Semnele armonizate dovedesc împlinirea celei de a doua prezențe în anul 1914

Matei 24:7, 8, 30  Un neam se va scula împotriva altui neam, şi o împărăţie împotriva altei împărăţii; şi, pe alocurea, vor fi cutremure de pământ, foamete şi ciumi. Dar toate aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului, toate seminţiile pământului se vor boci, şi vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului cu putere şi cu o mare slavă.

Întoarcerea lui Christos este nevăzută, după cum El a mărturisit că nu va mai fi văzut în formă umană

Ioan 14:19  Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.

Matei 23:39  „..căci vă spun că de acum încolo nu Mă veţi mai vedea până când veţi zice: „Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!”

A doua prezență a lui Christos este dovedită a fi nevăzută prin faptul că ”oile” Sale nu vor putea să-L vadă cu ochii lor naturali

Matei 25:37-40  Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând, şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut?Când Te-am văzut noi străin, şi Te-am primit? Sau gol, şi Te-am îmbrăcat?Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă, şi am venit pe la Tine?”Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.”

Christos este de asemenea nevăzut și dușmanilor Săi, ”caprele”

Matei 25:44, 45  Atunci Îi vor răspunde şi ei: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând sau fiindu-Ţi sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?”Şi El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintr-aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.”

Nici o apariție privată a lui Christos nu a avut loc, după cum susțin unii predicatori falși

Matei 24:23-26  Atunci dacă vă va spune cineva: „Iată, Hristosul este aici sau acolo” să nu-l credeţi.Căci se vor scula Hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi; vor face semne mari şi minuni, până acolo încît să înşele, dacă va fi cu putinţă, chiar şi pe cei aleşi.Iată, că v-am spus mai dinainte.Deci, dacă vă vor zice: „Iată-L în pustie” să nu vă duceţi acolo! „Iată-L în odăiţe ascunse” să nu credeţi.

Dovada prezenței Sale a doua invizibilepoate fi discernută în mod public în toate părțile Pământului, de oameni de toate naționalitățile

Matei 24:27  Căci, cum iese fulgerul de la răsărit şi se vede până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului omului.

Matei 24:31  El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

Primii creștini au așteptat întoarcerea lui Christos să fie invizibilă iar Pavel a argumentat că nu erau suficiente dovezi în acest sens pe vremea aceea

2 Tesaloniceni 2:1-3  Cât priveşte venirea Domnului nostru Isus Hristos şi strângerea noastră laolaltă cu El, vă rugăm, fraţilor,să nu vă lăsaţi clătinaţi aşa de repede în mintea voastră, şi să nu vă tulburaţi de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă, ca venind de la noi, ca şi cum ziua Domnului ar fi şi venit chiar.Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă, şi de a se descoperi omul fărădelegii (Sau: omul păcatului), fiul pierzării..

Scopul prezenței a doua a lui Christos este de a realiza mântuirea, în timp ce scopul primei Sale prezențe a fost de a oferi prețul de răscumpărare

Evrei 9:27, 28  Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata,tot aşa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L aşteaptă.

La timpul prezenței Sale a doua, domnia Împărăției Lui începe

Apocalipsa 11:15  Îngerul, al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: „Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor.”

Apocalipsa 12:1, 2, 5, 10  În cer s-a arătat un semn mare: o femeie învăluită în soare, cu luna sub picioare, şi cu o cunună de douăsprezece stele pe cap.Ea era însărcinată, ţipa în durerile naşterii, şi avea un mare chin ca să nască. Ea a născut un fiu, un copil de parte bărbătească. El are să cârmuiască toate neamurile cu un toiag din fier. Copilul a fost răpit la Dumnezeu şi la scaunul Lui de domnie.Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpânirea Hristosului Lui; pentru că pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.

Daniel 2:44  Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărîma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăşi va dăinui veşnic.

Psalmi 145:13  Împărăţia Ta este o împărăţie veşnică, şi stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile.

El vine din nou pentru a primi pe co-moștenitorii Săi în gloriile Împărăției

Ioan 14:2-4  În casa Tatălui Meu Sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde Sunt Eu, să fiţi şi voi.Ştiţi unde Mă duc, şi ştiţi şi calea într-acolo.”

La prezența a doua a lui Christos începe învierea celor 144,000

2 Timotei 4:7, 8  M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.Deacum mă aşteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da, în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.

1 Tesaloniceni 4:15-17  Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.

Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

La timpul prezenței a doua a lui Christos, El va stăpâni popoarele cu un toiag de fier, spre durerea lor

Apocalipsa 1:7  Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin.

Psalmi 2:8, 9  Cere-Mi, şi-Ţi voi da neamurile de moştenire, şi marginile pământului în stăpânire! Tu le vei zdrobi cu un toiag din fier, şi le vei sfărîma ca pe vasul unui olar.”

Este un timp înfricoșător, dar cei credincioși vor fi mântuiți

Luca 21:25-28  Vor fi semne în soare, în lună şi în stele. Şi pe pământ va fi strîmtorare printre neamuri, care nu vor şti ce să facă la auzul urletului mării şi al valurilor;oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor vor fi clătinate.Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere şi slavă mare.Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.”

Prezența a doua a lui Christos marchează timpul începerii perioadei de tranziție a dării avertismentului omenirii

Matei 24:14  Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.

Comparată cu zilele lui Noe de dinainte de potop

Matei 24:37-39  Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, aidoma se va întâmpla şi la venirea Fiului omului.În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,şi n-au ştiut nimic, până când a venit potopul şi i-a luat pe toţi, tot aşa va fi şi la venirea Fiului omului.

La venirea Sa a doua, El desparte oamenii buni și răi ca și oile de capre, pe parcurs ce are loc Judecata

Matei 25:31-33  „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre;şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.

Cei credincioși fug la organizația lui Dumnezeu, asemănătoare munților

Matei 24:16  „…atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi;”

Îngerii iau parte la acaestă lucrare de sortare

Matei 13:49  Tot aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni.

Matei 24:31  El va trimite pe îngerii Săi cu trâmbiţa răsunătoare, şi vor aduna pe aleşii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă.

Matei 25:31  „Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.

Cei credincioși sunt apărați în siguranță la timpul venirii a doua a lui Christos

Matei 24:40-42  Atunci, din doi bărbaţi care vor fi la câmp, unul va fi luat şi altul va fi lăsat.Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată şi alta va fi lăsată.Vegheaţi, deci, pentru că nu ştiţi în ce zi va veni Domnul vostru.

Luca 17:32-36  Aduceţi-vă aminte de nevasta lui Lot.Oricine va căuta să-şi scape viaţa, o va pierde; şi oricine o va pierde, o va găsi.Vă spun că, în noaptea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat, unul va fi luat şi altul va fi lăsat;două femei vor măcina împreună: una va fi luată, şi alta va fi lăsată.Doi bărbaţi vor fi la câmp: unul va fi luat şi altul va fi lăsat.

Este un timp decisiv de mântuire, care decide soarta veșnică individual

Matei 24:11-13  Se vor scula mulţi prooroci mincinoşi, şi vor înşela pe mulţi.Şi, din pricina înmulţirii fărădelegii, dragostea celor mai mulţi se va răci.Dar cine va răbda până la sfârşit, va fi mântuit.

Timpul prezenței a doua a lui Christos trebuie să fie unul de trezvie și alertă

Luca 21:34-36  Luaţi seama la voi înşivă, ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare şi băutură, şi cu îngrijorările vieţii acesteia, şi astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră.Căci ziua aceea va veni ca un laţ peste toţi cei ce locuiesc pe toată faţa pământului.Vegheaţi, deci, în tot timpul, şi rugaţi-vă, ca să aveţi putere să scăpaţi de toate lucrurile acestea, care se vor întâmpla, şi să staţi în picioare înaintea Fiului omului.”

© 2020 All Rights Reserved